Duyuru

Önemli Duyuru! Metruk Bina Duyurusu

Yayınlandı 18 Eyl 2019

Kastamonu Merkez Cebrail Mah. 168 ada 3 parsel Göbelek Sokak No:4’de bulunan zemin ve 2 normal katlı yapının 2. Normal katındaki ön cepheye bakan duvar ön yola ve çocuk parkına tehlike oluşturacak şekilde meyillenmiştir. İdaremiz Nufüs İl Müdürlüğü’nden malik Abdullah Koyungözlüoğlu’nun adres bilgisini talep etmiş fakat Ulusal Adres Veri Tabanın’da bulunmadığından adres tespiti yapılamamıştır. İmar Kanunu 39. Maddesi uyarınca ‘’Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu Belediye veya Valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır’’ hükmü gereği söz konusu tehlikenin izalesi için mal sahibinin sorumluluğunda olup, tehlikenin giderilmemesi halinde idaremizce gerekli önlemler alınıp mal sahibinden masraf %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.