Duyuru

Metruk Bina Yıkım Duyurusu

Yayınlandı 24 Kas 2021

Kastamonu Merkez Aktekke Mah. 104 ada 2 parsel Kafadar Sokak No:4’de bulunan tescilsiz taşınmaz çevresine tehlike oluşturacak şekilde yıkılmaya yüz tutmuştur. İdaremiz Nufüs İl Müdürlüğü’nden maliklerin adres bilgisini talep etmiş fakat Ulusal Adres Veri Tabanın’da hepsi bulunmadığından adres tespiti yapılamamıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi’nde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmünü içermektedir.

30 gün içerisinde tehlikenin giderilmemesi halinde idaremizce gerekli önlemler alınıp mal sahibinden masraf %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.