Duyuru

Metruk Bina Yıkım Duyurusu

Posted on 30 Eki 2023

Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesi 3003 ada 31 parsel (eski 96 ada 23 parsel) bulunan tescilsiz ahşap taşınmaz çevrede yaşayanlar ve yoldan geçenlerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi’nde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Hükmünü içermektedir.

30 gün içerisinde Belediyemize başvuruda bulunarak tehlikenin giderilmemesi halinde idaremizce gerekli işlemler yapılıp mal sahibinden masraf %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.