Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 20 Eki 2017

Dökümanı İndir

İ                      L                     A                       N

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

CANDAROĞULLARI MAHALLESİ 853 ADA594 nolu parselin

(KONUT ALANI – E=2:40 10.809,17 m2)

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Candaroğulları Mahallesi 853 ada 594 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 118 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 583 nolu kararı gereğince, (KONUT ALANI E=2:40) 2886  Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  35/a maddesine göre  kapalı teklif usulü ile  satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ MADDE – 2 -)

İsteklilerce İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

 

İHALE YERİ VE TARİHİ MADDE – 3 -)

İşin ihalesi 06.11.2017 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:00’ de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ MADDE – 4-)

İhaleye konu parselin toplam muhammen Bedeli 5.500.000,00-TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası),  bedel üzerinden Kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.

 

MAHALLESİ     ADA:   PARSEL   :   YÜZÖLÇÜMÜ (m²)  :  MUHAMMEN BEDELİ :  GEÇİCİ TEMİNAT :       KULLANIM A.                                                                                                        

Candaroğulları  853         594          10.809,17 m²                5.500.000,00 TL                170.000,00 TL               KONUT   E=2.40

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR MADDE – 5 -)

5.1.) Geçici Teminat:  İşin tahmin edilen muhammen bedeli 5.500.000,00 TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası) ‘nin %3’ü az olmamak üzere 170.000,00 TL (yüzyetmişbin TürkLirası) dır.

5.2.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası,
 2. b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,
 3. c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

 

5.3.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları,  yetkilinin  dilekçe  ile  müracaatında  iade  edilir.

 

5.4) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat : 14:00’ e kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14:00’ den sonra teminat ve ihale dosyası kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

 

 İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE – 6 -) ihale teklif  ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 7 -)

A-) İç zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.      

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

 

B-) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden kapatılmış mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

 1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
 3. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

D ) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

E ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

F ) İlan tarihinde (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

 1. G) İlan tarihinde (ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

H ) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin   (TR 02 0001 5001 5800 7287 97 10 37) no lu  hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu.(60 gün vadeli) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 1. I) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (A.B.C.D.E.F.G) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
 2. J) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

 

 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR MADDE – 8-)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ MADDE -9-)

9.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 14:00 ’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

 9.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

9.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

9.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayar esastır.

MADDE – 10-) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’ na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler,  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 11-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Candaroğulları Mahallesi 853 ada 594 parselin toplam muhammen bedel üzerinden ( Konut E=2:40) satışı yapılacak olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 12-) Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dökümanı İndir