Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 03 Kas 2021

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Uçak Cafe Restoran ; Belediye Encümeninin 17.08.2021 tarihli ve 305 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Mülkiyeti Belediyemize ait Cebrail Mahallesi Lüx Taksi Durağı yanında bulunan Büfe; Esentepe Mahallesi Şehit Şerife Bacı Caddesinde bulunan Büfe; İsmailbey Mahallesi Cevizli Parkta bulunan Büfe ve Çay Bahçesi; İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesinde bulunan Büfe; Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Şeker Evleri önünde bulunan Büfe; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak üzerinde bulunan Büfe; Saraçlar Mahallesi Ankara yolu üzerinde bulunan Büfe; Saraçlar Mahallesi Bayındır Sokakta bulunan Büfe; Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 49 nolu ilçe yazıhanesi; İnönü Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde bulunan dükkan; Topçuoğlu Mahallesi Belediye Katlı Pazar Yerinde bulunan dükkan; Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarihli ve 70 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhale 16.11.2021 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı ve işletme teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 90 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

SIRA: MAHALLESİ: MUHAMMEN BEDELİ : GEÇİCİ TEMİNAT: KULLANIM AMACI:
1-Aktekke 1.000,00 ₺ (Aylık Kira) 1.500,00 ₺ Uçak Cafe Restoran
2-Cebrail 2.100,00 ₺ (Aylık Kira) 4.000,00 ₺ Lüx Taksi Durağı yanı Büfe; (Alkolsüz)
3-Esentepe 650,00 ₺ (Aylık Kira) 1.500,00 ₺ Şehit Şrife Bacı Caddesi Büfe (Alkolsüz)
4-İsmailbey 2.750,00 ₺ (Aylık Kira) 5.000,00 ₺ Cevizli Park Büfe ve Çay Bahçesi
5-İsmailbey 1.750,00 ₺ (Aylık Kira) 3.500,00 ₺ Kışla Caddesi Büfe (Alkolsüz)
6-Kuzeykent 1.100,00 ₺ (Aylık Kira) 2.000,00 ₺ Şeker Evleri Önü Büfe (Alkolsüz)
7-M. Akif Ersoy 2.400,00 ₺ (Aylık Kira) 4.500,00 ₺ Sepetçioğlu Sokak Büfe (Alkollü)
8-Saraçlar 1.600,00 ₺ (Aylık Kira) 3.000,00 ₺ Ankara Yolu Üzeri Büfe (Alkollü)
9-Saraçlar 1.750,00 ₺ (Aylık Kira) 3.500,00 ₺ Bayındır Sokak Büfe (Alkollü)
10- Kuzeykent 2.200,00 ₺ (Aylık Kira) 4.000,00 ₺ Terminal 49 Nolu İlçe Yazıhanesi
11- İnönü 400,00 ₺ (Aylık Kira) 1.000,00 ₺ Eski Sanayi Sitesi Dükkan
12- Topçuoğlu 450,00 ₺ (Aylık Kira) 1.000,00 ₺ Katlı Pazar Yerinde Bulunan Dükkan

3. A- İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;
1) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi,
2) Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi,
3) Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
4) Gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunuyor ise Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

B- Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;
1) Tebligat için adres beyanı,
2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi,
3) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
C- Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesini ibraz etmek zorundadır.
D- Kastamonu Belediyesine borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge.
E- Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetimine borcu (aidat, yakıt, vb.) bulunmadığına dair Yönetici imzalı güncel belge.
4. İhale ile ilgili şartname 250,00 ₺ bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.