Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 06 Ağu 2021

Mülkiyeti Belediyemize ait Honsalar Mahallesi 396 ada 22 numaralı parselde bulunan -1 bodrum + Zemin + 1’inci + 2’nci katlardan oluşan taşınmaz; Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarihli ve 42 sayılı kararı, Belediye Encümeni’nin 09.06.2021 tarihli ve 189 sayılı kararı gereğince;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile ekli imar ve vaziyet planında gösterilen sınırlar dâhilinde, belirlenen yaklaşık maliyet ve inşaat poz tarif listelerini temel alarak, azami 90 (Doksan) takvim günü içerisinde temel alt kotuna kadar yıkımının/sökümünün yapılarak parselin moloz ve benzeri atıklardan temizlenmesi, moloz ve benzeri atıkların belediye tarafından gösterilecek döküm sahasına boşaltılması ve ihale konusu taşınmazın Belediyemize geri yer tesliminin yapılması işinin ihalesi 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 15.00’da gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen ihale neticesinde yapılan incelemede, en yüksek teklifi veren katılımcının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84’üncü Maddesi gereği ihaleye katılamayacağı tespit edilmiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49’uncu Maddesi Hükmü ve Kastamonu Belediye Encümeni’nin 03.08.2021 ve 282 numaralı kararı gereğince ihalenin 15 gün süreyle pazarlığa bırakılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu iş pazarlık usulüyle 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 15.00’da ihale edilecek olup ekte yayımlanan ilk ihaledeki şartname hususları aynen korunacaktır.

İlanen duyurulur.

İlan Eki