Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 16 Tem 2021

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Honsalar Mahallesi 396 ada 22 numaralı parselde bulunan -1 bodrum + Zemin + 1’inci + 2’nci katlardan oluşan taşınmaz; Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarihli ve 42 sayılı kararı, Belediye Encümeni’nin 09.06.2021 tarihli ve 189 sayılı kararı gereğince;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile ekli imar ve vaziyet planında gösterilen sınırlar dâhilinde, belirlenen yaklaşık maliyet ve inşaat poz tarif listelerini temel alarak, azami 90 (Doksan) takvim günü içerisinde temel alt kotuna kadar yıkımının/sökümünün yapılarak parselin moloz ve benzeri atıklardan temizlenmesi, moloz ve benzeri atıkların belediye tarafından gösterilecek döküm sahasına boşaltılması ve ihale konusu taşınmazın Belediyemize geri yer tesliminin yapılması işi hurda karşılığı ihale edilecektir.

İhale 03.08.2021 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazın temel alt kotuna kadar yıkımının/sökümünün yapılarak parselin moloz ve benzeri atıklardan temizlenmesi, moloz ve benzeri atıkların belediye tarafından gösterilecek döküm sahasına boşaltılması ve ihale konusu taşınmazın Belediyemize geri yer tesliminin yapılması işinin muhammen bedeli, geçici teminatı ve ek teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 90 (Doksan) gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki