Duyuru

Cuma Pazarı Hakkında Duyuru

Yayınlandı 02 Eki 2018

Olukbaşı mevkiinde kurulan Cuma Pazarı yanında halen devam eden inşaat nedeni ile 03.09.2018 tarih ve 105 nolu Meclis Kararı ile Saraçlar Mahallesi Siluet sitesi arkasındaki yola taşınmasına karar verilmiştir.

Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni pazar yerindeki satış yerleri mevcut tahsisli hak sahiplerine öncelik verilecek olup, manav 18, üretici 28, tuhafiye bölümünde 18 kişiden oluşan mevcut liste ekte belirtilmiş ve boş kalan yerlerle birlikte kuraya girmeye hak kazananlara 24/09/2018 tarih ve 457 nolu Encümen Kararı doğrultusunda Yönetmeliğin 13. maddesine göre müdürlüğümüz tarafından “ Kura “ yöntemi ile tahsis işlemleri yapılacaktır.

Ekte ki yeni pazar yeri planında belirtildiği gibi, manav tezgah yeri 22, tuhafiye 21 ve üretici için 32 adet tezgah yeri belirlenmiş olup;

Mevcut hak sahipleri yerleştikten sonra;

Manav     Bölümü : 4

Üretici     Bölümü  : 4

Tuhafiye Bölümü  : 3,  adet boş tezgah yeri kurası için,

Müracaat Tarihleri:  02/10/2018’ de başlayıp 10/10/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları Hal Müdürlüğüne getirmeleri gerekmekte olup, kuraya girmeye hak kazananların listesi belediyemiz internet sayfası ve ilan panosunda yayımlanacaktır.

Kura Tarihi: 25/10/2018 Perşembe günü saat 14:00’ da Belediye Hizmet Binası 2. Kat Toplantı Salonunda Kura Komisyonu tarafından kuralar çekilecektir.

 Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  1. a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
  2. b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,
  3. c) Vergi mükellefi olmak,
  4. d) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
  5. e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6. f) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Manav, Tuhafiye ve Diğer Gıda ve İhtiyaç mad. satışı yapan esnaflardan istenen evraklar:

  • İlgili Meslek Odasından alınan Mesleki Oda Faaliyet Belgesi
  • Adli Sicil kaydına ilişkin beyanı
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim

Üreticiden istenen evraklar:

  1-   ÇKS (Çiftçi Kayıt Belgesi)

  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim

Ek 1– Cuma Pazarının Yeni Planı

Ek 2– Mevcut Tahsis Sahipleri Listesi

İlanen duyurulur.