Duyuru

KASTAMONU BELEDİYESİNE BORÇLU MÜKELLEFLERE;

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun ile ilgili  hususlarda Açıklamalar:

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, uygulanmasına başlanılmıştır.

BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

1213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında takip edilen ve vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),

3- Kanunun 10. Maddesi 8. Fıkrası gereğince, Belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşları sermayesinin % 50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri,

4- 2464 Sayılı kanunun 97nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su atık su ve katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

Hakkında uygulanır.

Buna göre;  aşağıda sayılan gelir türleri ile ilgili alacaklar ve bunlara bağlı fer’i alacaklar borç yapılandırma kapsamındadır.

– Emlak Vergisi,

– Çevre Temizlik Vergisi,

– İlan ve Reklam Vergisi,

– Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücretler,

– Su, Atık Su ve Katı Atık Ücretleri,

– Belediyelerin Kira Alacakları.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

-Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir

-Başvurular bizzat borçlu mükellefin kendisi ya da vekili tarafından yapılacaktır. Tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi ya da onun vekili tarafından yetki belgesi ibraz edilerek yapılacaktır.

-Başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin söz konusu borç ile ilgili belediyemiz aleyhine dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Aksi halde yapılandırmadan faydalanamayacaktır.

-Başvurmak isteyen mükelleflerin, 31 Temmuz 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

-Yapılandırma başvurusu yapanlardan peşin ödemeyi tercih edenlerin ödemelerini 1 EKİM 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir

-Taksitle ödeme tercihi yapan mükelleflerin ise ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, ilk taksit ödemelerini 2018 Eylül ayı içerisinde en son 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları gerekir. Sonraki taksitleri ise birer ay atlamak suretiyle takip eden ay içerisinde ödenecektir.

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER VE YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden:

-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde,

7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların Eylül ve Kasım 2018 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir. 

DİĞER HUSUSLAR

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanunun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

– ilk taksit ödeme süresi içinde 1 Ekim 2018 tarihine kadar (30/09/2018 tarihi pazar gününe rastladığından) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

– ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenirse, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.