Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 02 Kas 2017

Dökümanı İndir

İHALE İLANI

 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların;  Belediye Meclisinin 08.02.2012 tarih ve 126 sayılı kararı gereği, Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 565 sayılı kararı ile M.Akif Mahallesi 2282 ada 165 nolu parseli ile Belediye Meclisinin 04.01.2006 tarih ve 6 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeni 26.06.2014 tarih ve 405 sayılı kararı ile Candaroğulları Mahallesi 832 ada 191 nolu parselde bulunan Barış Aparmanı 2,3,6,16,17,18,19,20,21 (toplam:9 adet daire) nolu dairelerin satışı yapılacak olup Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı gereği, Belediye Encümenin 07.09.2017 tarih ve 523 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi 744 ada 4 nolu parsel ile 745 ada 4 nolu parselde bulunan Santra Park, Belediye Encümeninin 07.09.2017 tarih ve 511 sayılı kararı ile İsmailbey Mahallesi 2416 ada 24 parselde (Turhan TOPÇUOĞLU Şehir Parkı) bulunan 1 nolu Kiosk, Belediye Encümenin 20.03.2017 tarih ve 176 nolu kararı ile Aktekke Mahallesi 74 ada 28 nolu parselde bulunan Uçak Cafe ve Eğitim Hizmetleri, Belediye Encümenin 07.09.2017 tarih ve 512 sayılı kararı ile şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan billboardlarda ve duraklarda bulunan reklam yerleri, Belediye Encümeninin 07.08.2017 tarih ve 485 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 45 nolu ilçe yazıhanesi, Belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 603 sayılı kararı ile Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi 23 Ağustos Sokağı girişinde bulunan Vitamin Bar ve Büfe, Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 568 nolu kararı ile Kuzeykent Mahallesi Araç Muayene İstasyonu Girişi Büfe, Belediye Encümenin 03.05.2017 tarih ve 276 sayılı kararı Kuzeykent Mahallesi 1322 Ada 18 nolu parselde bulunan 10-12 nolu Oto Galerileri, Belediye Encümenin 17.10.2017 tarih ve 600 nolu kararı İsmailbey Mahallesi 2416 ada 24 parselde (Turhan TOPÇUOĞLU Şehir Parkında)  bulunan Otopark, Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 555 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi 1322 ada 18 nolu parsel Toplu İş Merkezi Kapalı Pazaryerinde bulunan balık pazarının 1,2,3,4,5,6, nolu (toplam: 6 adet bağımsız bölüm) bağımsız bölümleri,  Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 562 nolu kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait tüm taksi durakları (toplam 12 adet), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

  1. İhale 13.11.2017 Pazartesi Günü Saat 14:00-17:30 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz Konusu parsellerin satış-kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 altmış gün süreli) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.-
  1. a. İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

(1)       T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopileri,

(2)       Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh belgesi,

(3)       Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

       b. Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

(1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve T.C.  Kimlik Numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopisi,

(2) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

       c. Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

       ç. Kastamonu Belediyesine borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge,

  1.     İhale İle ilgili şartname 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

Dökümanı İndir