BAŞKANIN MESAJI

Sevgili hemşer­i­lerim ve web sitem­izin çok saygıdeğer ziyaretçileri.

Belediyem­izin yenile­nen web say­fasın­dan hep­inize en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Hep­inizin bildiği gibi belediyemiz, bir yan­dan kentin altyapısının gelişmesi ve eksik­lerinin gider­ilme­siyle ilgili çalış­malarını sürdürürken bir yan­dan da, üst yapıya ilişkin çalış­malarını devam ettirmekte.

Bütün bun­ların yanında, çağ­daş belediye­ci­lik anlayışının gereği olarak pek çok sosyal ve kültürel çalış­mayı da sürdürüy­oruz. Bun­lar­dan birisi de, “bilgi toplumu­nun olmazsa olma­zları” arasında yer alan hızlı erişilebilir, işlevsel ve kolay kul­lanılan bir web sitesidir.

2005 yılın­dan beri sizlere hizmet veren sitemiz, ilk başlarda hızlı ve amaca hizmet eder bir durum­dayken, çok hızlı gelişen bilgi teknolo­ji­leri ve yeni­lik­leri karşısında, belediyem­izin artan üre­tim­lerinin sizlere duyu­rul­ması ve siz­lerin de bu hizmetlere ilişkin görüş­lerinizin bizlere ulaş­ması konusunda yeter­siz kalmaya başlamıştı.

Şimdi yenile­nen haliyle web sitemiz, eski­den olduğu gibi her gün gün­cel­lenerek biz­leri sizlere ulaştır­maya devam edecek.

Ayrıca sitem­izde, bizlere daha kısa yol­lar­dan ulaş­manızı sağlay­a­cak yeni­lik­ler de yer alıyor.

e–​posta ya da cep tele­fon­ları aracılığıyla ken­di­sine ulaşıl­masını isteyen hemşer­i­ler­imiz, say­famıza iletişim bil­gi­lerini rahatlıkla bırak­a­bile­cek­ler, ayrıca belediyem­izin çalış­malarına ilişkin görüş­lerini iletebilecekler.

Aynı zamanda çağ­daş bir e-​belediye uygu­la­masına giden ilk adım­lar­dan biri olmasını hede­flediğimiz bu web say­fası, siz­lerin katkı ve öner­i­leriyle daha da gelişe­cek. Bu nedenle, gerek web say­famız ve gerekse diğer belediye faaliyet­ler­im­i­zle ilgili sizin öneri ve katkılarınızı almak­tan büyük mut­lu­luk duy­a­cağımızı ifade etmek istiyorum.

Katkılarınız için şim­di­den teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Tahsin BABAŞ

Belediye Başkanı