Duyuru

Salı Pazarı Yer Tahsisi Duyurusu

Yayınlandı 20 Kas 2017

DUYURU

Belediyemizce Salı günleri kurulan Salı Pazarında ekte ki tabloda adetleri, metreleri ve tezgah numaraları belirtilen manav bölümünde 16, tuhafiye bölümünde 23 adet olmak üzere toplam 39 adet boş tezgah yeri için 06/11/2017 tarih ve 627 sayılı Encümen Kararına istinaden kura yöntemi ile tahsis yapılacaktır.

Müracaat Tarihleri:  Müracaatlar bizzat Hal Müdürlüğüne yapılacak ve 20/11/2017 tarihinde başlayacak ve 28/11/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, kuraya girmeye hak kazananların listesi belediyemiz internet sayfası ve ilan panosunda yayımlanacaktır.

Kura Tarihi: 14/12/2017 Perşembe günü saat 14:00’ da Belediye Hizmet Binası 2. Kat Toplantı Salonunda Kura Komisyonu tarafından kuralar çekilecektir.

Kura işleminden sonra Encümen Kararı ile tahsis işlemleri sonlanacak ve tahsis sahiplerine resmi yazı ile tebliğ yapılacaktır.

(1)Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  1. a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
  2. b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,
  3. c) Vergi mükellefi olmak,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

  1. d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  2. e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) İstenilen Evraklar: Hal Müdürlüğünden alınacak matbu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

  1. a) Vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair Vergi Dairesinden alınan faaliyet belgesi.
  2. b) İlgili Meslek Odasından alınan Mesleki Oda Faaliyet Belgesi.
  3. c) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı.

ç) Kimlik Fotokopisi.

  1. d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim.

Ek 1:  Manav bölümü 16 adet yere ait metrelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 2: Tuhafiye bölümü 23 adet yere ait metrelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

İlanen duyurulur.        

Ekler